Offered services

Prostřednictvím týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků, nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, resp. projektové činnosti ve výstavbě. To vše jak u průmyslových, občanských a veřejných staveb, tak i u ekologických staveb.

Bohaté zkušenosti a profesionální přístup našich odborníků zajistí bezchybné vypracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně předprojektové přípravy a inženýrských služeb, které jsou základem pro další kroky vedoucí k úspěšné realizaci Vašich investic.

Předprojektová příprava

Společnost BP projekt, s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní a profesionální služby v oblasti projekce. Z pohledu projekce jedním z prvních kroků, předcházejících samotnému zpracování projektové dokumentace, je jak zajištění vstupních podkladů, tak i samotná příprava stavby. Jedná se o několik základních výkonů, které představují podklad pro další kroky v oblasti projekce, a následnou realizaci plánované investiční výstavby.

Projektová dokumentace pro územní řízení

Po zabezpečení vstupních podkladů a přípravě budoucí stavby, přichází na řadu zpracování dokumentace k územnímu řízení.

Jako integrální součást nabízených služeb proto BP projekt, s.r.o. svým klientům poskytuje komplexní podporu při vyřízení všech potřebných povolení tj. zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dokumentace musí zahrnovat nejen řadu potřebných údajů, ale také urbanistické začlenění stavby do území, její architektonické a hmotné řešení, vzhled, půdorysné uspořádání a mnoho dalších náležitostí, které jsme ve spolupráci s našimi inženýry schopní zabezpečit.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení, resp. jeho získání, je dokumentací velice obsáhlou. Musí obsahovat průvodní zprávu s údaji, souhrnnou technickou zprávu, zastavovací plán, vytyčovací výkresy, stavební výkresy, statické posouzení stavby, návrh úprav exteriéru a také projekt organizace výstavby.

Společnost BP projekt, s.r.o. je schopná, díky týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků, zabezpečit komplexní a kvalitní zpracování projektové dokumentace, nevyhnutelné k získání stavebního povolení, včetně jejího projednání s příslušnými orgány.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Aby bylo možné přistoupit k realizaci stavby, je nutné, aby byla kromě zabezpečení vstupních podkladů, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení, dopracovaná také projektová dokumentace pro provádění stavby. Výsledkem je propracování projektu do úrovně jednoznačně určující požadavky jak na kvalitu, tak na požadované vlastnosti stavby.

V průběhu realizace stavby jsme schopni zabezpečit také dozor projektanta, čili autorský dozor, ve smluvně dohodnutém rozsahu.

Inženýrské činnosti a služby

Společnost nabízí inženýrské služby při výstavbě v celém rozsahu činností, čímž je zabezpečená stavebně-legislativní i realizační příprava staveb. A to jak v průběhu jejich realizace, tak po jejich dokončení a uvedení do provozu.

Společnost je schopna zajistit celou dodávku stavby “na klíč”. Pro zákazníka zajistí inženýrskou a investorskou činnost dle jeho přání a požadavků v celém nebo dohodnutém dílčím rozsahu.

Realizace stavby

Společnost nabízí tzv. stavby na klíč a jejich realizaci v celém rozsahu činností, včetně přípravné a závěrečné fáze stavby. Realizaci stavby jsou pracovnici společnosti schopni zajistit vlastními silami včetně zpracování kompletní projektové dokumentace a zabezpečení stavebně-legislativní přípravy. Na základě požadavků investora a jeho investičního záměru zajistí naše společnost realizaci stavby v celém rozsahu nebo, na přání a dle výběru investora, smluvně dohodnutý rozsah. Realizace stavby může být zajištěna i dle projektů dodaných investorem.

Průkaz energetické náročnosti staveb

Společnost BP projekt, s.r.o. nabízí vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov v souladu se zákonem č.406/2000Sb o hospodaření energií a jeho změnou č.318/2012Sb a v souladu s Vyhláškou č.78/2013Sb. o energetické náročnosti budov. Taktéž Vám doporučíme další opatření ke snížení energetické náročnosti Vaší budovy.

Sphere of Business